Centrum Wywiadu Gospodarczego
43-300 Bielsko-Biała
ul. Tadeusza Romanowicza 27

Kontrwywiad w Twoim przedsiębiorstwie

KONTRWYWIAD GOSPODARCZY
 
Szef Departamentu Kontrwywiadu Goospodarczego
     Centrum Wywiadu Gospodarczego
Poleca

Realizacja zadań z zakresu zabezpieczenia przedsiębiorstwa przed nieuczciwą konkurencją, nieuprawnionym ujawnieniem informacji, zabezpieczenia informacji ważnych dla funkcjonowania firmy. Opracowanie zasad tworzenia i funkcjonowania komórki kontrwywiadu gospodarczego w przędsiebiorstwie.

Właściwe zrozumienie istoty bezpieczeństwa firmy, oraz jej zabezpieczenie przed nieuczciwą konkurencją, a także nielojalnością ze strony pracowników zmniejszy ryzyko potencjalnych strat oraz pozwoli zachować firmie zaufanie klientów i dobrą marką na na rynku co niewątpliwie przeniesie się na sukces gospodarczy. Komórką kontrwywiadu gospodarczego może mieć w swoich strukturach każda firma niezależnie od jej wielkości.

 
 
1. Centrum Wywiadu Gospodarczego realizuje czynności z zakresu kontrwywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie zgodnie z zakresem ustalonym przez kontrahenta.
 
Koszt usługi – ustalany indywidualnie zależnie od zakresu realizowanych czynności i wymagań klienta.
 
Kontrwywiad gospodarczy stanowi zespół przedsięwzięć realizowanych w celu ochrony przedsiębiorstwa przed nieuczciwą konkurencją. Centrum Wywiadu Gospodarczego dokonuje szerokiej analizy zagrożeń szeroko pojętych standardów bezpieczeństwa we wszystkich płaszczyznach działania firmy.
 
Zakres realizowanych przedsięwzięć w ramach kontrwywiadu gospodarczego:
 1. Opracowywanie procedur uniemożliwiających oddziaływanie wywiadu gospodarczego.
 2. Lokalizowanie osób nielojalnych wobec przedsiębiorstwa, zarówno wewnątrz jego struktury jak i w otoczeniu zewnątrznym firmy.
 3. Wykrywanie nielegalnego wykorzystywanie znaków firmowych przedsiębiorstwa.
 4. Monitoring medialny środowiska zewnętrznego i wewnętrznego firmy.
 5. Analiza ochrony informacji wrażliwych dla firmy, w tym procedur obiegu dokumentów.
 6. Wykrywanie urządzeń podsłuchowych i podglądów medialnych.
 7. Analiza systemów bezpieczeństwa firmy w tym zachowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych.
 8. Analiza zabezpieczenia dokumentów i nośników danych.
 9. Analiza zjawisk patogennych, mogących mieć wpływ na działalność firmy.
 10. Analiza zachować pozawerbalnych w trakcie prowadzenia rozmów i ich wpływ na przekazywanie informacji.
 11. Negocjacje biznesowe ich wpływ na pozyskiwanie informacji.
 12. Wykonanie charakterystyki bezpieczeństwa przedsiębiorstwa.
 13. Wykonanie koncepcji powstania komórki kontrwywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie, w tym szkolenie i selekcja pracowników.
 14. Doradztwo przy wykonywaniu planu ochrony przedsiębiorstwa.
 15. Doradztwo przy wykonywaniu instrukcji przetwarzania i obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie.
 
 
2. Analiza zagrożeń inwestycyjnych
 
Koszt usługi – ustalany indywidualnie zależnie od zakresu realizowanych czynności i wymagań klienta.
 
Celem usługi jest wykonanie szczegółowego raportu dla kontrahenta obejmującego kompleksową analizę regionu pod względem potencjalnych zagrożeń dla inwestycji.
 
Raport obejmuje:
 1. Charakterystyką sytuacji politycznej rejonu inwestowania (prowadzenia działalności gospodarczej).
 2. Charakterystyka sytuacji geograficznej i hydrologicznej rejonu inwestowania.
 3. Potencjalne potrzeby lokalnego rynku przydatne przy realizacji inwestycji.
 4. Potencjał miejscowej siły roboczej, pozyskiwanie pracowników wykwalifikowanych, poziom bezrobocia.
 5. Nastawienie lokalnej administracji do inwestycji.
 6. Możliwość pozyskania koncesji, pozwoleń.
 7. Główne przedsiębiorstwa z danej branży.
 8. Potencjalne nieruchomości pod inwestycję oraz sposób ich nabycia.
 9. Adresy firm i urzędów niezbędnych w prowadzeniu inwestycji.
 10. Stan bazy hotelowej i gastronomicznej.
 11. Lokalne atrakcje turystyczne.
 12. Opieka medyczna w rejonie inwestowania.
 
 
3. Sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie.
 
Centrum Wywiadu Gospodarczego realizuje czynności przygotowania przedsiębiorstwa do działania na wypadek kryzysu.
 
Każde przedsiębiorstwo działające na rynku narażone jest na różnego rodzaju niebezpieczeństwa i kryzysy. Zgodnie z przyjętą definicją kryzysu rozumianą jako „nagłe i nieoczekiwane, niepożądane wydarzenie, zakłócające równowagę w przedsiębiorstwie stanowiące zagrożenie dla dowolnej sfery jej działania” Centrum Wywiadu Gospodarczego realizuje przedsięwzięcia pozwalające ograniczyć skutki kryzysu.
 
Koszt usługi – ustalany indywidualnie zależnie od zakresu realizowanych czynności i wymagać klienta.
 
Zakres usług obejmuje:
 1. Udział profesjonalnego mediatora sądowego przy rozwiązywaniu sytuacji kryzysowych;
 2. Wykonanie raportu analizującego potencjalne zagrożenia kryzysowe w firmie.
 3. Doradztwo w przygotowaniu planów, instrukcji i procedur reagowania na potencjalne sytuacje kryzysowe w przedsiębiorstwie.
 4. Szkolenia pracowników w zakresie reagowania kryzysowego w przedsiębiorstwie.
 5. Przygotowanie pracowników do zarządzania ciągłością działań na wypadek sytuacji kryzysowej.                                            

 

4. Opracowanie koncepcji systemu ochrony i obiegu dokumentów w przedsiębiorstwie

Ochrona informacji oraz sprawny system obiegu dokumentów stanowi integralną część systemu zarządzania firmą i świadczy o pozycji przedsiębiorstwa na rynku. Ochrona informacji wrażliwych dla firmy jest jedną z najważniejszych czynności z zakresu kontrwywiadu gospodarczego przedsiębiorstwa.

Koszt usługi – ustalany indywidualnie zależnie od zakresu realizowanych czynności i wymagań klienta.

Zakres usługi obejmuje:
 1. Identyfikacja i analiza informacji o znaczeniu strategicznym dla firmy, które powinny być objęte tajemnicą firmy.
 2. Wypracowanie procedury obiegu dokumentów w firmie, określenie obowiązków osób funkcyjnych odpowiedzialnych za przyjmowanie, rejestrowanie, obieg oraz niszczenie lub archiwizowanie dokumentów.
 3. Opracowanie koncepcji posługiwania się informatycznymi nośnikami danych w firmie.
 4. Opracowanie zasad archiwizacji i niszczenia dokumentów.
 5. Opracowanie koncepcji wytworzenia instrukcji obiegu i ochrony dokumentów w firmie.
 6. Szkolenie pracowników firmy.

Zakres czynności może być modyfikowany stosownie do potrzeb klienta.

 

5. Koncepcja wdrażania komórki kontrwywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie.

Zasady ogólne: Komórka kontrwywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie może  być utworzona na bazie etatowych pracowników przedsiębiorstwa. Umiejscowienie komórki w firmie znacząco wpływa na wzmocnienie bezpieczeństwa informacyjnego firmy oraz jej pozycją na rynku. Struktura organizacyjna komórki uzależniona jest od liczby zatrudnionych w przedsiębiorstwie pracowników oraz charakteru przedsiębiorstwa. Ostateczną decyzję odnośnie struktury organizacyjnej komórki kontrwywiadu gospodarczego podejmuje dyrektor (właściciel) przedsiębiorstwa, firmy.

Koszt usługi – ustalany indywidualnie zaleznie od zakresu realizowanych czynności i wymagań klienta.

Schemat organizacji i wdrażania komórki kontrwywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie.
 
1. Analiza specyfiki przedsiębiorstwa.
2.Określenie struktury organizacyjnej komórki kontrwywiadu gospodarczego przedsiębiorstwa.
3. Sprecyzowanie celu i zakresu zadań komórki kontrwywiadu gospodarczego zgodnie ze specyfiką przedsiębiorstwa.
4. Sprecyzowanie zadań dla pracowników komórki kontrwywiadu gospodarczego.
5. Wytypowanie pracowników do komórki kontrwywiadu gospodarczego.
6. Szkolenie pracowników komórki dostosowane do wykonywanych przez komórkę zadań.
7. Doradztwo w zakresie realizacji zadań.

Zakres czynności może być modyfikowany stosownie do potrzeb klienta.

     

6. Audyt i bezpieczeństwo firmy:

Audyt stanowi innowacyjną usługę Centrum Wywiadu Gospodarczego celem audytu jest analiza obecnego stanu bezpieczeństwa firmy i ochrony informacji przetwarzanych w firmie. Audyt przeprowadzają wykwalifikowani specjaliści z dziedziny ochrony informacji, bezpieczeństwa fizycznego oraz bezpieczeństwa osobowego.

Koszt usługi – ustalany indywidualnie zależnie od zakresu realizowanych czynności i wymagań klienta.

Audyt gospodarczy w małych i średnich firmach.

Centrum Wywiadu Gospodarczego realizuje konsultacje z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa małych i średnich firm. Na życzenie klienta dokonujemy audytu bezpieczeństwa firmy. Na jego podstawie wykonujemy koncepcję poprawy bezpieczeństwa firmy.

Koncepcja obejmuje:

 1. Opracowanie zasad zarządzania dokumentacją i jej przechowywanie.
 2. Ochrona obiegu informacji w firmie, zabezpieczenie danych wrażliwych dla firmy.
 3. Udostępnianie informacji pracownikom.
 4. Zabezpieczenie pomieszczeń.
 5. Archiwizacja dokumentów firmy, przechowywanie IND.
 6. Zasady i procedury niszczenia dokumentacji.
 7. Szkolenie pracowników firmy.

 

Audyt bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych dla firmy

Centrum Wywiadu Gospodarczego prowadzi działalność audytorską w zakresie bezpieczeństwa firmy niezależnie od jej profilu.

Koszt usługi – ustalany indywidualnie zależnie od zakresu realizowanych czynności i wymagań klienta.

Działalność audytorska obejmuje:

 1. Analizą stanu bezpieczeństwa (fizycznego, osobowego, informatycznego) zgodnie z potrzebą klienta.
 2. Przygotowanie procedur kierowania firmą w zakresie bezpieczeństwa.
 3. Prowadzenie wywiadu i kontrwywiadu gospodarczego w przedsiębiorstwie.
 4. Analiza zagrożeń inwestycyjnych w rejonie inwestowania.
 5. Opracowanie koncepcji obiegu i ochrony dokumentów.
 6. Przygotowanie przedsiębiorstwa do działania w sytuacjach kryzysowych.
 7. Działalność firm konkurencyjnych.
 8. Szkolenia antyterrorystyczne i antynapadowe.
 9. Usługi detektywistyczne.
 10. Działalność windykacyjna.
 11. Usługi mediatora sądowego.
 12. Ochrona przed nieuczciwą konkurencją ( wykrywanie urządzeń podsłuchowych).
 13. Szkolenia i porady z zakresu szeroko pojętego bezpieczeństwa pracowników niezależnie od branży firmy.

Działalnośc audytorska skierowana jest do firm z każdej dziedziny gospodarki, niezależnie od profilu firmy. Audytu dokonują specjaliści z zakresu: prawa, bezpieczeństwa i ochrony informacji niejawnych ( emerytowani oficerowie Wojska Polskiego, Policji, Straży Granicznej, a także prawnicy prowadzący aktualnie praktyki zawodowe).

Z poważaniem
Szef Departamentu Kontrwywiadu Gospodarczego
      Centrum Wywiadu Gospodarczego